Cost of living crisis hits Wales hardThe cost of living crisis in Wales is a dire situation that is affecting the lives of many of our Welsh citizens. With the high cost of heating our homes and feeding our families, many individuals are struggling to make ends meet at the hands of the incumbent Welsh Labour government's mismanagement. The hardships that Welsh citizens are under are palpable, it is now time for a change. With massive supplies of natural gas not needing fracking in Wales, this crisis is unnecessary.

Propel's political focus is empowering our Welsh nation through individual and community sovereignty. We are focused on building and delivering common sense political solutions that work for you, and work for Wales.
Our party is driven by a vision to see Wales flourish again, we believe that by investing in our people and our communities, we can create a prosperous, sovereign Welsh nation.
For too long, countless generations have voted for the same parties of old, with little to show for it. But now, the people of Wales are waking up to the fact that they deserve better. They are joining a Welsh party that actually listens, who cares passionately about Wales, and will put our nation's interests first.

We encourage all Welsh citizens to make a stand, not just for you and your community, but for the whole of Wales and our future generations. Together, we can create a better future for Wales, and we invite you join us and to be part of this change.

Our party is developing a comprehensive plan for addressing the cost of living crisis and reversing our country's decline. Your views count, if you have ideas, we encourage you to get involved in the debate or why not comment below.

Propel is Wales' newest political party. We are the party of individual, community and national freedom in Wales. There is a desperate need now for an honest alternative. We are that. Get involved! Become part of the wider solution and join Propel today... www.propel.wales/join

#CostofLiving #PropelWales #FreeWales #CymruRydd
- - -

Mae’r argyfwng costau byw yng Nghymru yn sefyllfa enbyd sy’n effeithio ar fywydau llawer o’n dinasyddion Cymreig. Gyda chost uchel gwresogi ein cartrefi a bwydo ein teuluoedd, mae llawer yn brwydro i gael dau ben llinyn ynghyd oherwydd camreolaeth llywodraeth Lafur Cymru. Mae’r caledi y mae dinasyddion Cymru yn ei wynebu yn amlwg, ac mae’n hen bryd am newid. Gyda chyflenwadau enfawr o nwy naturiol, nad oes angen ei ffracio, ar gael yma yng Nghymru, mae'r argyfwng yn ddiangen.

Prif nod gwleidyddol Propel yw grymuso ein cenedl Gymreig trwy sofraniaeth i’r unigolyn ac i’n cymunedau. Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu atebion gwleidyddol synhwyrol sy'n gweithio i chi, ac sy’n gweithio i Gymru. Mae gwneud i’n hadnoddau naturiol ein hunain dalu yn un darn o waith ymchwil.

Mae ein plaid yn cael ei gyrru gan weledigaeth o weld Cymru yn ffynnu eto, credwn, trwy fuddsoddi yn ein pobl a’n cymunedau, y gallwn greu cenedl Gymreig lewyrchus, sofran.
Ers yn rhy hir, mae cenedlaethau dirifedi wedi pleidleisio dros yr un pleidiau yn y gorffennol, heb fawr ddim i’w ddangos am hynny. Ond yn awr, mae pobl Cymru yn deffro i’r ffaith eu bod yn haeddu gwell. Maent yn ymuno â phlaid Gymreig sy’n gwrando o ddifrif, sy’n poeni’n angerddol am Gymru, ac a fydd yn rhoi buddiannau ein cenedl yn gyntaf, bob tro.

Rydym yn annog holl ddinasyddion Cymru i wneud safiad, nid yn unig dros eich teuluoedd a’ch cymunedau, ond dros Gymru gyfan a chenedlaethau’r dyfodol. Gyda’n gilydd, gallwn greu dyfodol gwell i Gymru, ac rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ac i fod yn rhan o’r newid hwnnw.

Mae ein plaid yn datblygu cynllun cynhwysfawr ar gyfer mynd i'r afael â'r argyfwng costau byw a gwrthdroi dirywiad ein gwlad. Mae eich barn yn cyfrif, os oes gennych syniadau, rydym yn eich annog i gymryd rhan yn y drafodaeth neu beth am roi sylw isod.

Propel yw plaid wleidyddol fwyaf newydd Cymru. Ni yw plaid rhyddid i’r unigolyn, ein cymunedau ac yn genedlaethol i Gymru. Mawr yw’r angen am ddewis arall gonest. Dyma ni.

Cymerwch ran! Byddwch yn rhan o'r newid sydd ei angen ac ymunwch â Propel heddiw... www.propel.cymru/join